Obowiazki pracodawcy bhp

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z łatwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie kierowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady funkcjonowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wprowadza na pracodawcę szereg obowiązków, jakich musi spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania powstawaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę życia a zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w dziedziny zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w zdecydowaniu. Dokument winien być przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.